• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Hiệp định thương mại tự do trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế
Tác giả TS. Lê Mai Thanh - Viện Nhà nước và Pháp luật
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 4
Năm xuất bản 2014
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1