• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Hợp đồng kinh tế vô hiệu và hậu quả pháp lý của Hợp đồng kinh tế vô hiệu
Danh mục các bài viết

Hợp đồng kinh tế vô hiệu và hậu quả pháp lý của Hợp đồng kinh tế vô hiệu

Từ khóa
  • Luật kinh tế
Cơ quan xuất bản Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Hoàng Thế Liên
Số xuất bản 05/2002
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1