• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Một số vấn đề về tổ chức và hoạt động thi hành án hiện nay
Danh mục các bài viết

1. Báo cáo tổng thuật hội thảo một số vấn đề lý luận về thi hành án.

2. Báo cáo tổng thuật tọa đàm về đặc thù tổ chức và hoạt động thi hành án.

3. Báo cáo tổng thuật hội thảo về những vướng mắc trong tổ chức và hoạt động thi hành án hiện nay.

4. Báo cáo tổng thuật hội thảo về xã hội hoá một số hoạt động thi hành án.

5. Báo cáo tổng thuật hội thảo về thi hành  hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Từ khóa
  • Luật tố tụng
Cơ quan xuất bản Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Hoàng Thế Liên
Số xuất bản 06/2002
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1