• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Chính quyền địa phương với việc bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật
Danh mục các bài viết

Chính quyền địa phương với việc bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật

Từ khóa
  • Luật hành chính
Cơ quan xuất bản Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Hoàng Thế Liên
Số xuất bản 07/2002
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1