• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Những vấn đề cơ bản về pháp luật hình sự của một số nước trên thế giới
Danh mục các bài viết

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHẦN CHUNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ LIÊN BANG NGA

PHẦN THỨ HAI: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHẦN CHUNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ MỸ

PHẦN THỨ BA: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHẦN CHUNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ TÂY BAN NHA

PHẦN THỨ TƯ: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHẦN CHUNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VƯƠNG QUỐC ANH

PHẦN THỨ NĂM: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHẦN CHUNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ CỘNG HÒA PHÁP

PHẦN THỨ SÁU: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHẦN CHUNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

Tác giả: TSKH. Lê cảm

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hòa

TS. Lê Thị Sơn

TS. Trần Quang Tiệp

ThS. Trịnh Quốc Toản

Từ khóa
  • Luật hình sự
Cơ quan xuất bản Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Hoàng Thế Liên
Số xuất bản 08/2002
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1