• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện cơ chế thẩm định của Bộ Tư pháp đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Danh mục các bài viết

Cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện cơ chế thẩm định của Bộ Tư pháp đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

PHẦN I - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP ĐỐI VỚÍ CÁC DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

PHẦN II - CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT Ở MỘT SỐ NƯỚC

Từ khóa
  • Luật hành chính
Cơ quan xuất bản Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Hoàng Thế Liên
Số xuất bản 09/2002
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1