• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Một số vấn đề về sửa đổi và nâng cao hiệu quả pháp lý của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Danh mục các bài viết

Một số vấn đề về sửa đổi và nâng cao hiệu quả pháp lý của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Ban chủ nhiệm đề tài:

PGS.TS. Hoàng Thế Liên  - Chủ nhiệm đề tài

ThS. Hoàng Đức Thắng    - Phó Chủ nhiệm đề tài

CN. ĐInh Bích Hà               - Thư ký đề tài

CN. Bùi Thị Thu Hằng       - Thư ký đề tài

Từ khóa
  • Luật dân sự
Cơ quan xuất bản Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Hoàng Thế Liên
Số xuất bản 10+11/2002
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1