• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Thực trạng và nhu cầu phát triển, hoàn thiện các thiết chế lập pháp, thi hành pháp luật, điều ước quốc tế, giải quyết tranh chấp và bổ trợ tư pháp
Danh mục các bài viết

Thực trạng và nhu cầu phát triển, hoàn thiện các thiết chế lập pháp, thi hành pháp luật, điều ước quốc tế, giải quyết tranh chấp và bổ trợ tư pháp

Tác giả: PGS. TS. Hoàng Thế Liên

PGS. TS. Võ Khánh Vinh

TS. Ngô Đức Mạnh

TS. Phạm Văn Lợi

CN. Nguyễn Văn Hiển

Từ khóa
  • Hành chính - tư pháp
Cơ quan xuất bản Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản PGS. TS. Hoàng Thế Liên
Số xuất bản 01/2003
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1