• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Đánh giá thực trạng và nhu cầu phát triển khung pháp luật Việt Nam đến năm 2010
Danh mục các bài viết

Đánh giá thực trạng và nhu cầu phát triển khung pháp luật Việt Nam đến năm 2010

Tác giả: TS. Đinh Trung Tụng

TS. Nguyễn Am Hiểu

CN. Nguyễn Thị Hạnh

Từ khóa
  • Khoa học Pháp lý
Cơ quan xuất bản Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản PGS. TS. Hoàng Thế Liên
Số xuất bản 02/2003
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1