• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Đánh giá nhu cầu phát triển hệ thống thông tin pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật ở Việt Nam đến năm 2010
Danh mục các bài viết

LỜI NÓI ĐẦU   

GIỚI THIỆU CHUNG

PHẦN 1 - ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN PHÁP LUẬT VÀ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT.

PHẦN 2 - NHU CẦU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN PHÁP LUẬT VÀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM  .  .

PHẦN 3 - CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN PHÁP LUẬT VÀ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

PHẦN 4 - KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC THI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN PHÁP LUẬT VÀ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  .

PHẦN 5 - HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN PHÁP LUẬT VÀ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  . 

PHẦN 6 - PHỤ LỤC   . 

1. Đánh giá nhu cầu phát triển hệ thống thông tin pháp luật của Toà án nhân dân.

2. Đánh giá nhu cầu phát triển hệ thống thông tin và phổ biến, giáo dục về Điều ước quốc tế mà Việt Nam là một Bên ký kết  . 

3. Đánh giá nhu cầu phát triển hệ thống thông tin pháp luật tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao  . 

4. Đánh giá nhu cầu thông tin pháp luật trong khối doanh nghiệp .

5. Thực trạng thông tin pháp luật của Bộ Tư pháp

Ban chủ nhiệm:    Nguyễn Duy Lãm

                               TS. Dương Thanh Mai

                               Nguyễn Đức Giao

Thư ký:                 Uông Ngọc Thuẩn

 

Từ khóa
  • Khoa học Pháp lý
Cơ quan xuất bản Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản PGS. TS. Hoàng Thế Liên
Số xuất bản 03/2003
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1