• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Đội ngũ cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn - Thực trạng và phương hướng kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động
Danh mục các bài viết

Lời nói đầu

Phần thứ nhất - Những nội dung cơ bản

A - Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ tư pháp cấp xã

B - Thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác quản lý cán bộ tư pháp cấp xã

C - Phương hướng kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tư pháp xã

Ban Chủ nhiệm: Lê Thị Thu Ba – Chủ nhiệm đề tài

ThS. Trần Văn Quảng

CN. Nguyễn Bá Yên

CN. Dương Bạch Long

Phần thứ hai - Một số chuyên đề nghiên cứu về đội ngũ cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn

1. Phương hướng kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tư pháp cấp xã trong giai đoạn hiện nay.

Lê Thu Ba - Thứ trưởng Bộ Tư pháp

2. Đội ngũ cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn - thực trạng và phương hướng kiện toànở tỉnh Quảng Nam.

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

3. Thục trạng công tác tư pháp và đội ngũ cán bộ tư pháp cấp xã ở tỉnh Nam Định.

Nguyễn Văn Khuê - Sở Tư pháp tỉnh Nam Định

4. Thục trạng công tác tư pháp và đội ngũ cán bộ tư pháp cấp xã, phường, thị trấn ở tỉnh An Giang….

Huỳnh Chánh Huy - Sở Tư pháp tỉnh An Giang

5. Thục trạng công tác tư pháp và đội ngũ cán bộ tư pháp cấp xã ở tỉnh Hà Giang

Cao Xuân Bé - Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang
Từ khóa
  • Luật hành chính
  • Luật kinh tế
Cơ quan xuất bản Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản PGS. TS. Hoàng Thế Liên
Số xuất bản 05/2003
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1