• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Đánh giá thực trạng và nhu cầu phát triển công tác đào tạo pháp luật ở Việt Nam đến năm 2010
Danh mục các bài viết

Đánh giá thực trạng và nhu cầu phát triển công tác đào tạo pháp luật ở Việt Nam đến năm 2010

Từ khóa
  • Khoa học Pháp lý
Cơ quan xuất bản Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản PGS. TS. Hoàng Thế Liên
Số xuất bản 04/2003
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1