• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Kết quả khảo sát về thực trạng thi hành chế định thừa kế trong Bộ luật dân sự
Danh mục các bài viết

Kết quả khảo sát về thực trạng thi hành chế định thừa kế trong Bộ luật dân sự

Nhóm nghiên cứu: PGS.TS. Hoàng Thế Liên

Đinh Thị Mai Phương

Nguyễn Tuấ Anh

Nguyễn Văn Cương

LỜI NÓI ĐẦU

I – MỤC TIÊU CỦA HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT

II - KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG THI HÀNH CHẾ ĐỊNH THỪA KẾ CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ TẠI HÀ NỘI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ TỈNH CẦN THƠ

A. THỰC TRẠNG CÁC TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG (HÀ NỘI, TP. HỒ CHÍ MINH VÀ TỈNH CẦN THƠ).

1. Tình hình thụ lý, giải quyết các tranh chấp về thừa kế tại Toà án nhân dân các cấp

2.  Đối tượng tranh chấp trong các quan hệ thừa kế.

3. Thực tế phân chia di sản thừa kế hiện nay

4. Thực tế giải quyết tranh chấp về thừa kế hiện nay

5. Kết luận

B - NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG, THỰC HIỆN VÀ THI HÀNH CHẾ ĐỊNH THỪA KẾ

1. Về vấn đề xác định thời điểm thừa kế

2. Về  địa điểm mở thừa kế

3. Về vấn đề tính và trả thù lao cho người quản lý di sản

4. Về vấn đề hưởng thừa kế của những người có quyền thừa kế của nhau mà chết cùng thời điểm

5. Về quy định từ chối nhận di sản

6. Vấn đề thời hiệu khởi kiện tranh chấp về quyền thừa kế

7. Về khái niệm di chúc

8. Về người lập di chúc

9. Hình thức và tính hợp pháp của di chúc.

10. Về di chúc có nội dung trái với đạo đức xã hội

11. Về di chúc chung của vợ chồng

12. Về di chúc bị thất lạc, hư hại

13. Hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

14. Về di sản dùng vào việc thờ cúng và di tặng

15. Về việc giải thích di chúc

16. Về quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế

17. Về thứ tự thanh toán nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế

18. Về việc phân chia di sản thừa kế là các loại tài sản khác nhau

19. Về vấn đề thừa kế quyền sử dụng đất

C. MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ

1. Vấn đề phân định thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa Tòa án nhân dân với Uỷ ban nhân dân về tranh chấp thừa kế liên quan đến đất đai

2. Vấn đề thu thập và xác minh chứng cứ

3. Vấn đề định giá tài sản tranh chấp

4. Hiểu biết và ý thức pháp luật của người dân còn hạn chế

5. Trình độ của đội ngũ thẩm phán vẫn còn hạn chế.

6. Một số vướng mắc khác phát sinh trong thực tiễn giải quyết các tranh chấp về thừa kế

7. Một số kiến nghị

PHỤ LỤC

Từ khóa
  • Luật dân sự
Cơ quan xuất bản Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản PGS. TS. Hoàng Thế Liên
Số xuất bản 06/2003
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1