• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Tổng hợp ý kiến đóng góp về Dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
Danh mục các bài viết

Tổng hợp ý kiến đóng góp về Dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Từ khóa
  • Luật dân sự
  • Luật tố tụng
Cơ quan xuất bản Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản PGS. TS. Hoàng Thế Liên
Số xuất bản 07+08/2003
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1