• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Phát triển bền vững tài nguyên nước – Một số vấn đề pháp lý quốc tế, hợp tác sông mê công và pháp luật Việt Nam
Danh mục các bài viết

Phát triển bền vững tài nguyên nước – Một số vấn đề pháp lý quốc tế, hợp tác sông mê công và pháp luật Việt Nam

Tác giả: TS. Lê Thành Long

            Vụ Hợp tác Quốc tế – Bộ Tư pháp

 

Từ khóa
  • Luật dân sự
Cơ quan xuất bản Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản PGS. TS. Hoàng Thế Liên
Số xuất bản 09/2003
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1