• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Thực trạng pháp luật môi trường Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế
Danh mục các bài viết

LỜI NÓI ĐẦU

TỔNG THUẬT - NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỘI THẢO “ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG - KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM”

I. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM.

II. PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.

ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN.

                                                  PGS.TS. Hoàng Thế Liên

Thứ trưởng Bộ Tư pháp

MỘT SỐ Ý KIẾN  VỀ  PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG

                                                 PGS.TS. Phạm Hữu Nghị

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA LUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH, HÌNH SỰ VÀ THƯƠNG MẠI.

                                                     TS. Phạm Duy Nghĩa

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

KHÁI QUÁT KINH NGHIỆM QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG .

TS. Trần Hồng Hà

Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường

MỘT SỐ SUY NGHĨ BƯỚC ĐẦU VỀ NỘI LUẬT HOÁ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM ….

                                                       TS. Lê Thành Long

Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tư pháp

TỔNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT MÔI TRƯỚNG QUỐC TẾ

                                                    TS. Trương Mạnh Tiến

Vụ trưởng Vụ Môi trường – Bộ TN&MT

TỔNG QUAN CÁC QUY ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ.

                                                  TS Nguyễn Thị Doãn Liễu

Chủ nhiệm Khoa Sau Đại học

Trường Đại học thương mại

CƠ CẤU TỔ CHỨC CƠ QUAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC NƯỚC ASEAN .

                                                       TS. Phan Trung Lý

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Quốc hội

TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ NƯỚC VÀ KINH NGHIỆM  XÂY DỰNG  PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  CỦA  TRUNG QUỐC..

                                                          ThS. Tạ Đình Thi

 Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Từ khóa
  • Luật dân sự
Cơ quan xuất bản Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản PGS. TS. Hoàng Thế Liên
Số xuất bản 10+11/2003
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1