• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Chính sách, pháp luật về người lao động tự do di dân từ nông thôn ra đô thị tại Việt Nam hiện nay
Danh mục các bài viết

Chuyên đề 1: Một số vấn đề lý luận về di dân và người lao động tự do di dân từ nông thôn ra đô thị..............................

 

- ThS. Lê Thị Thiều Hoa - Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp;

- CN. Trương Hồng Quang - Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp.

Chuyên đề 2: Chính sách, pháp luật đối với người lao động tự do di dân từ nông thôn ra đô thị của Việt Nam trong một số lĩnh vực và một số giải pháp hoàn thiện................................

 

- ThS. Lê Thị Thiều Hoa - Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp;

- CN. Trương Hồng Quang - Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp;

- ThS. Trần Giang Linh - Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam;

- ThS. Trịnh Thị Ngọc Diệp - Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.

Chuyên đề 3: Các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với người lao động tự do di dân từ nông thôn ra đô thị ở Việt Nam thời gian tới..............................................................

 

- ThS. Lê Thị Thiều Hoa - Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp;

- CN. Trương Hồng Quang - Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp.

 

 

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Hiển
Số xuất bản 8/2015
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện KHPL
Số lượng 1