• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Bàn về thẩm quyền, thủ tục và trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương
Danh mục các bài viết

1. Vị trí, vai trò văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền địa phương trong hệ thống văn bản pháp luật của Nhà nước ta

PTS. Hoàng Thế Liên, Viện NCKH Pháp lý

2.  Thực trạng công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền địa phương trong giai đoạn hiện nay

PTS. Uông Chu Lưu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

3. Quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân.

PTS. Lê Hồng Sơn - Phó Vụ trưởng  Vụ pháp luật Hành chính Hình sự

4. Các nguyên tắc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

                                                                                                PTS. Hoàng Thế Liên, Viện NCKH Pháp lý

 

5. Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

 Dương Bạch Long,  Viện NCKH pháp lý

6. Một số vấn đề khác về kỹ thuật soạn thảo

PTS. Lê Hồng Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội

7. Cơ chế giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp chính quyền địa phương.

 Dương Bạch Long,  Viện NCKH pháp lý

8. Về thẩm quyền và quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh

 Nguyễn Thạc Nhượng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

9. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở thành phố Hải Phòng

Nguyễn Năng Thính, Giám đốc Sở Tư pháp – Hải Phòng

10. Vai trò của cơ quan tư pháp trong việc giup chính quyền địa phương ban hành văn bản quy phạm pháp luật - Kinh nghiệm được rút ra tại tỉnh Thái Bình.

11. Phụ lục I.

.

Từ khóa
  • Hành chính - tư pháp
Cơ quan xuất bản Viện Nghiên cứu Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản PGS. TS. Hoàng Thế Liên
Số xuất bản 03/1999
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1