• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Cải cách thủ tục hành chính về đánh giá tác động môi trường và cấp phép xả nước thải vào nguồn nước
Danh mục các bài viết

LỜI NÓI ĐẦU............................................................................

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐTM VÀ CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện thủ tục hành chính về ĐTM

Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện thủ tục hành chính về cấp phép xả nước thải vào nguồn nước

Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện các yêu cầu khác trong thủ tục hành chính về ĐTM và cấp phép xả thải  

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Những biện pháp cải cách thủ tục hành chính đã thực hiện trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Đánh giá hiệu quả của cải cách thủ tục hành chính 

Những khó khăn, vướng mắc và tồn tại trong công tác cải cách thủ tục hành chính về đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và ĐTM

KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT, THỰC THI PHÁP LUẬT VÀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Giải pháp hoàn thiện pháp luật

Giải pháp về tổ chức thực thi pháp luật

Kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng của việc tham vấn cộng đồng

 

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 01/2018
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin-Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...