• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Vai trò của tổ chức xã hội trong tham gia quản lý nhà nước của một số nước trên thế giới
Danh mục các bài viết

MỞ ĐẦU..................................................................................

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

I.

QUAN NIỆM VỀ TỔ CHỨC XÃ HỘI

II.

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

III.

VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

I.

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI VỚI NHÀ NƯỚC..

II.

KHÁI QUÁT VỀ VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC XÃ HỘI QUA THỰC TIỄN CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

III

NGUỒN LỰC CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC XÃ HỘI

 

KẾT LUẬN

 

Từ khóa
Cơ quan xuất bản Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 05/2018
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...