• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đặc san Xây dựng các không gian pháp lý thử nghiệm (Regulatory sandbox) trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên thế giới và Việt Nam
Danh mục các bài viết
Từ khóa
  • Luật quốc tế
Cơ quan xuất bản Viện khoa học pháp lý
Chịu trách nhiệm xuất bản TS. Nguyễn Văn Cương
Số xuất bản 05/2020
Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...