• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Thể chế xã hội trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta hiện nay
Mã số đề tài KX.02.07/06-10
Cấp đề tài Nhà nước
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm TS. Dương Thanh Mai
Năm bảo vệ

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin -Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

1. Đạo đức trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội - Bùi Ngọc Sơn Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội;

2. Luật tục, phong tục tập quán và hương ước với quản lý và phát triển xã hội - Bùi Xuân Đính;

3. Tôn giáo và thế chế xã hội ở Việt Nam hiện nay - GS. TS. Đỗ Quang Hưng Viện Nghiên cứu Tôn giáo;

4. Kỷ yếu hội thảo một số vấn đề lý luận về thể chế xã hội trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội

5. Kỷ yếu hội thảo thể chế xã hội phi chính thức và cơ chế điểu chỉnh, tác động của nó đối với quá trình phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội

6. Mối quan hệ giữa phát triển xã hội, quản lý phát triền xã hội với thể chế xã hội - Lê Đăng Doanh;

7. Tổ chức xã hội - một trong những thiết chế xã hội căn bản, quan trọng trong phát triển xã hội - Luật sư, TS. Hoàng Ngọc Giao - Phó Viện trưởng, Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển – PLD;

8. Thực trạng thể chế xã hội trong xử lý các tình trạng khẩn cấp, dự báo những vấn đề đặt ra và định hướng, giải pháp xây dựng, hoàn thiện thể chế xã hội trong giai đoạn tới - PGS.TS. Nguyễn Mạnh Kháng;

9. Thể chế xã hội và dân chủ - PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa;

10. Mối quan hệ, tác động qua lại giữa thể chế xã hội với thể chế chính trị và văn hoá - TS. Hoàng Thị Ngân - Văn phòng Chính phủ;

11. Phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội và thế chế xã hội - TS. Nguyễn Minh Đoan - Đại học Luật Hà Nội.

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng