• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Nghiên cứu so sánh Hiến pháp các quốc gia Asean
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm TS. Tô Văn Hòa
Năm bảo vệ

2012

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 2
Danh mục các chuyên đề

STT

Tên chuyên đề

Tác giả

1.

BÁO CÁO TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU SO SÁNH HIẾN PHÁP CÁC QUỐC GIA ASEAN

 

2.

NGHIÊN CỨU SO SÁNH HIẾN PHÁP BRUNEI, CAMPUCHIA VÀ THÁI LAN

TS. Tô Văn Hòa

3.

NGHIÊN CỨU SO SÁNH HIẾN PHÁP INDONESIA VÀ HIẾN PHÁP PHILIPPINES

TS. Tô Văn Hòa, GV. Mai Thị Mai

4.

NGHIÊN CỨU SO SÁNH HIẾN PHÁP SINGAPORE, MALAYSIA, LÀO

 

TS. Trương Thị Hồng Hà

5.

QUYỀN CON NGƯỜI VÀ CHẾ ĐỊNH QUYỀN, NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN TRONG HIẾN PHÁP MỘT SỐ NƯỚC ASEAN

TS. Nguyễn Thị Thuận

6.

CÁC QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ VÀ CƠ CHẾ BẢO ĐẢM CÁC QUYỀN NÀY TRONG HIẾN PHÁP CÁC NƯỚC ASEAN

Ths. Nguyễn Ngọc Bích

GV. Lại Thị Phương Thảo

7.

NGUYÊN TẮC PHÂN CHIA QUYỀN LỰC VÀ KIỀM CHẾ ĐỐI TRỌNG TRONG TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THEO HIẾN PHÁP MỘT SỐ NƯỚC ASEAN

PGS -TS Thái Vĩnh Thắng

8.

NGHIÊN CỨU SO SÁNH BỘ MÁY HÀNH PHÁP TRONG HIẾN PHÁP CÁC QUỐC GIA ASEAN

TS Nguyễn Văn Quang

9.

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGHỊ VIỆN Ở CÁC NƯỚC ASEAN

Ths. Hoàng Minh Hiếu

10.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG TOÀ ÁN TRONG TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CÁC NƯỚC ASEAN

TS. Phạm Hồng Quang

11.

CƠ CHẾ BẢO VỆ HIẾN PHÁP TRONG HIẾN PHÁP CÁC NƯỚC ASEAN

ThS. Trần Ngọc Định

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng