• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Các giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận của nhân dân đối với hệ thống tư pháp hình sự trong việc bảo vệ quyền con người
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm TS. Phạm Văn Lợi
Năm bảo vệ

2009

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề

1

Khái niệm nhân dân và tiêu chí phân nhóm nhân dân trong việc tiếp cận hệ thống tư pháp hình sự

TS. Hoàng Thị Ngân: Văn phòng Chính phủ

139

2

Những vấn đề lý luận về hệ thống tư pháp hình sự

PGS.TSKH. Lê Cảm – Khoa luật Đại học Quốc gia

147

3

Các yếu tố bảo đảm cho hoạt động của hệ thống tư pháp hình sự

PGS.TSKH. Lê Cảm – Khoa luật Đại học Quốc gia

158

4

Những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận hệ thống tư pháp hình sự của nhân dân

PGS.TS. Hồ Trọng Ngũ - Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

170

5

Thực trạng và giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận của những người tham gia tố tụng đối với các cơ quan tư pháp hình sự trong việc bản vệ quyền con người

ThS. Lê Tuấn Sơn - Cục Thi hành án dân sự

182

6

Thực trạng và khả năng tiếp cận của nhân dân đối với các phương tiện truyền thông nhằm bảo vệ quyền lợi của công dân trong lĩnh vực tư pháp hình sự và giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận các phương tiện này

PGS.TS. Hồ Trọng Ngũ - Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

199

7

Thực trạng khả năng tiếp cận của nhân dân đối với các thiết chế giám sát hoạt động tư pháp hình sự và giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận các thiết chế này

ThS. Hoàng Minh Sơn - Vụ pháp chế và Chính sách - Cục bảo vệ môi trường

211

8

Thực trạng tiếp cận hệ thống tư pháp hình sự của nhóm thương nhân và giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận của nhóm đối tượng này

TS. Lê Hoàng Oanh - Bộ Thương mại

236

9

Thực trạng khả năng tiếp cận hệ thống tư pháp hình sự của trẻ em và đối tượng chính sách ở Việt Nam

ThS. Nguyễn Minh Khuê - Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

253

10

Thực trạng khả năng tiếp cận hệ thống tư pháp hình sự của nhóm nhân dân miền núi, vùng sâu, vùng xa và giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận của nhóm đối tượng này

ThS. Nguyễn Mạnh Cường - Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

274

11

Phổ biến, giáo dục và giải thích pháp luật tư pháp hình sự nhằm nâng cao năng lực tiếp cận của nhân dân đối với hệ thống tư pháp hình sự

PGS. TS. Nguyễn Văn Động - Trường Đại học Luật Hà Nội

285

12

Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng cường năng lực tiếp cận của công dân đối với hệ thống tư pháp hình sự và những kiến nghị

TS. Nguyễn Cảnh Quý - Học viện hành chính – chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

300

13

Tiếp cận hệ thống tư pháp hình sự - Một số vấn đề lý luận từ cách nhìn của quốc tế

ThS. Nguyễn Văn Cương - Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

309

14

Những phương hướng cơ bản để nâng cao hiệu quả của hệ thống tư pháp hình sự Việt Nam

PGS.TSKH. Lê Cảm – Khoa luật Đại học Quốc gia

321

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng