• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Chính sách, pháp luật đối với người lao động tự do di dân từ nông thôn ra đô thị ở Việt Nam
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm ThS. Lê Thị Thiều Hoa
Năm bảo vệ

2014

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

DANH MỤC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

STT

TÊN CHUYÊN ĐỀ

TÁC GIẢ

TRANG

1.      

Chuyên đề 1: Lao động tự do từ nông thôn ra đô thị ở Việt Nam và những tác động đối với kinh tế - xã hội, an ninh trật tự – thực trạng và xu hướng dự báo.

CN. Trương Hồng Quang

02

2.      

Chuyên đề 2: Pháp luật về quyền cư trú, quyền lao động của công dân và nhu cầu hoàn thiện.

CN. Trần Hồng Hạnh

13

3.      

Chuyên đề 3: Kinh nghiệm một số quốc gia trong việc xây dựng chính sách pháp luật đối với vấn đề lao động tự do di dân từ nông thôn ra đô thị.

ThS. Trần Giang Linh

27

4.      

Chuyên đề 4: Chính sách, pháp luật về quản lý hộ tịch, hộ khẩu, ở Việt Nam đối với người lao động tự do nhằm đảm bảo an ninh trật tự - trật tự an toàn xã hội ở đô thị.

CN. Hòa Thị Thủy

36

5.      

Chuyên đề 5: Chính sách, pháp luật quản lý người lao động tự do di dân từ nông thôn tại một số đô thị tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp.

ThS. Lê Thị Thiều Hoa

48

6.      

Chuyên đề 6: Chính sách, pháp luật đối với người lao động tự do di dân từ nông thôn ra đô thị trong một số lĩnh vực: lao động việc làm, y tế, giáo dục – Thực trạng và giải pháp.

ThS. Trịnh Ngọc Diệp

65

7.      

Chuyên đề 7: Chính sách, pháp luật đối với người lao động tự do di dân từ nông thôn ra đô thị trong lĩnh vực: đất đai, nhà ở – Thực trạng và giải pháp.

GS.TS. Lê Hồng Hạnh

78

8.      

Chuyên đề 8: Nhu cầu hoàn thiện và kiến nghị các giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật đối với người lao động tự do di dân từ nông thôn ra đô thị ở Việt Nam.

ThS. Lê Thị Thiều Hoa

CN. Trương Hồng Quang

90

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng