• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Nghiên cứu mô hình quản lý dịch vụ công của Ngành tư pháp
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm ThS. Dương Bạch Long - Phó trưởng ban NCPL Hành chính, Nhà nước Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp
Năm bảo vệ

2014

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin - Thư viện khoa học pháp lý - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

CÁC CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU

 

STT

TÊN CHUYÊN ĐỀ

TÁC GIẢ

1.           

Báo cáo tổng quan nghiên cứu về dịch vụ công và dịch vụ công trong ngành Tư pháp

ThS. Dương Bạch Long - Viện Khoa học Pháp lý

2.           

Dịch vụ công trong ngành Tư pháp và các đặc điểm, đặc trưng cơ bản

 

3.           

Dịch vụ công của ngành Tư pháp và yêu cầu đặt ra trong điều kiện cải cách tư pháp, cải cách hành chính và chủ trương xã hội hóa

ThS. Dương Bạch Long - Viện Khoa học Pháp lý

4.           

Quản lý nhà nước về dịch vụ công và mô hình quản lý dịch vụ công của ngành tư pháp

ThS. Lê Thị Thiều Hoa - Viện Khoa học Pháp lý

5.           

Kinh nghiệm của một số nước về quản lý dịch vụ công

TS. Nguyễn Văn Cương - Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý

6.           

Thực trạng quản lý nhà nước về hoạt động công chứng – khả năng xã hội hóa và mô hình quản lý  mới

Nguyễn Văn Vẻ - Cục Bổ trợ Tư pháp

7.           

Thực trạng quản lý tổ chức giám định – khả năng xã hội hóa và mô hình quản lý mới

Nguyễn Thị Thụy - Cục Bổ trợ Tư pháp

8.           

Thực trạng quản lý hoạt động trợ giúp pháp lý – khả năng xã hội hóa và mô hình quản lý mới

Cù Thu Anh, Phó Cục trưởng - Cục Trợ giúp pháp lý

9.           

 Thực trạng quản lý hoạt động đăng ký hộ tịch – khả năng xã hội hóa và mô hình quản lý mới

Nguyễn Quốc Anh - Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực

10.      

Thực trạng quản lý hoạt động thi hành án dân sự - khả năng xã hội hóa và mô hình quản lý mới

Lê Anh Tuấn - Tổng cục Thi hành án Dân sự

11.      

 Thực trạng quản lý hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm – khả năng xã hội hóa và mô hình quản lý

Phạm Tuấn Ngọc, Cục trưởng - Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

12.      

 Thực trạng quản lý hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật – khả năng xã hội hóa và mô hình quản lý

Uông Ngọc Thuẩn - Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL

13.      

 Thực trạng tổ chức và hoạt động  quản lý  lý lịch tư pháp - định hướng và giải pháp hoàn thiện

Đỗ Thúy Lan, Phó Giám đốc - Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng