• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Cải cách tư pháp - Phần đổi mới tổ chức hoạt động của Tòa án nhân dân
Mã số đề tài 86 - 98 - 011
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
  • Cải cách tư pháp
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm Nguyễn Tất Viễn
Năm bảo vệ

1991

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện KHPL
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT - BÁO CÁO PHÚC TRÌNH

ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TOÀ ÁN

I. Mục đích, yêu cầu và phạm vi nghiên cứu của đề tài

II.

Những căn cứ lý luận của việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Toà án nhân dân.

III.

Thực trạng tổ chức và hoạt động của Toà án hiện nay

IV.

Những kiến nghị cụ thể

 

PHẦN THỨ HAI - CÁC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

1. Một số biện pháp nhằm bảo đảm nguyên tắc khi xét xử thẩm phán và Hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật - Trần Văn Đông

2. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Toà án - Trần Văn Nho

3. Toà án - Thực trạng và đổi mới  - Nguyễn Thành Tín4. Đổi mới để toà án thực sự độc lập- Trần Quốc Thuận.

5. Toà án xét xử độc lập và chủ tuân theo pháp luật - Cố GS Nguyễn Ngọc Minh

6. Các biện pháp bảo đảm thực trạng nguyên tắc khi xét xử Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân độc lập- Nguyễn Quốc Thuỳ.

7. Đổi mới 1 toà án nhân dân cấp huyện- Nguyễn Thị Bảo.

8. Về đổi mới công tác tuyển cử thẩm quyền - Chu Văn Gia.

9. Đổi mới công tác tổ chức cán bộ- khâu quan trọng nhất của đổi mới toà án- Trần Ngọc Tấn.

10. Quản lý thống nhất kinh phí của toà án địa phương- một biện pháp quan trọng trong đổi mới tổ chức và hoạt động của toà án - Phạm Văn Kha.

11. Đổi mới công tác hội thẩm nhân dân - Trần Quang Lê.

 

PHẦN THỨ BA - LƯỢC THUẬT MỘT SỐ HỘI THẢO KHOA HỌC

1. Báo cáo về nội dung Hội thảo khoa học ngày 28.4.89 tại Hà nội.

2. Lược thuật hội thảo khoa học ngày 26.5.89 tại TPHCM.

3. Lược  thuật 2 cuộc hội thảo khoa học ngày 26.5.90 và 14.9.90.

 

PHẦN THỨ TƯ - THÔNG TIN, TƯ LIỆU

1. Một số nét về sự hình thành và phát triển của toà án nước ta.

2. Quản lý toà án địa phương về mặt tổ chức- Những căn cứ lịch sử thực tiễn.

3. Về cải cách toà án ở 1 số nước XHCN.

4. Toà án trong công cuộc cải tổ.

5. Toà án hiến pháp Hungari

6. Hệ thống toà án Thuỵ điển.

7. Một số vấn đề về quy chế Thẩm phán ở Pháp.

8. Chế độ tuyên bố Thẩm phán và đào tạo Thẩm phán ở 1 số nứoc trên thế giới.

9. Những yêu cầu đối với Thẩm phán toà án huyện.

 
Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng