• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Một số vấn đề về pháp luật dân sự Việt Nam từ thế kỷ XV đến thời Pháp thuộc
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
  • Luật dân sự
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm Nguyễn Văn Thảo
Năm bảo vệ

1996

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện Khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

1. Những quy định pháp luật dân sự Việt Nam thời kỳ phong kiến – PTS. Đinh Văn Thanh

2. Những di sản pháp luật dân sự ở Việt Nam dưới thời Lê (từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII) - Vũ Thị Phụng, Trường Đại học KHXH và NV quốc gia

3. Những di sản pháp luật dân sự Việt Nam dưới thời Nguyễn - PTS. Vũ Hồng Quân và Vũ Thị Phụng, Trường Đại học KHXH và NV quốc gia

4. Những quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình Việt Nam trong thời kỳ phong kiến, thực dân (thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XX)- Lê Hương Lan, Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Bộ Tư pháp

5. Một số vấn đề cơ bản về khế ước ở nước ta từ thế kỷ XV đến thời kỳ Pháp thuộc - Luật gia: Nguyễn Thúy Hiền, Vụ Pháp luật Dân sự – kinh tế, Bộ Tư pháp

6. Quan hệ tài sản và thừa kế trong gia đình phong kiến Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII - PTS. Hoàng Thế Líên

7. Vấn đề thừa kế trong pháp luật Việt Nam - Nguyễn Thế Giai, Giám đốc Nhà Pháp luật Việt – Pháp

8. Vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong pháp luật thời phong kiến từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XX - Trần Huyền Nga, Vụ Pháp kuật Dân sự kinh tế – Bộ Tư pháp

9. Vấn đề trách nhiệm dân sự trong pháp luật thời Lê - Trần Văn Quảng, Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Bộ Tư pháp

10. Vấn đề trách nhiệm dân sự trong pháp luật thời Lê - Trần Văn Quảng, Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Bộ Tư pháp

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng