• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Bình luận Luật Hôn nhân gia đình
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm TS. Hoàng Thế Liên
Năm bảo vệ

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề

Phần thứ nhất:

 

Lịch sử  hình thành và phát triển của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam - quan điểm chỉ đạo việc xây dựng Luật Hôn nhân và gia đình mới

 

 

I.

Luật cổ

 

 

II.

Chế độ hôn nhân và gia đình Việt nam thời kỳ thực dân phong kiến (trước 1945)

 

 

III.

Pháp luật hôn nhân và gia đình thời kỳ Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (1945- 1954)

 

 

IV.

Pháp luật hôn nhân và gia đình thời kỳ đất nước chưa thống nhất (1955-1975)

 

 

Phần thứ hai:

Bình luận khoa học Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng