• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ Tư pháp - thực trạng và giải pháp đổi mới
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm ThS. Lê Hải Yên
Năm bảo vệ

2003

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề

PHẦN I

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NCKH)

 

I -

Khái niệm và tính chất của hoạt động nghiên cứu khoa học và cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học

 

1.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học

 

2.

Khái niệm, tính chất của cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và các hình thức tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học

 

II -

Một số nét chung về vị trí, tính chất, phạm vi của cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý của Bộ Tư pháp và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

 

1.

Vị trí của Bộ Tư Pháp trong hoạt động quản lý nhà nư­ớc đối với khoa học và công nghệ và tính chất của hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý của Bộ Tư Pháp

 

2.

Hình thức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ Tư Pháp

 

3.

 Phân loại mô hình cơ chế tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý của Bộ Tư Pháp

 

4.

 Tổ chức bộ máy phục vụ cho việc tổ chức và thực hiện công tác nghiên cứu khoa học pháp lý của Bộ Tư Pháp theo các nhiệm vụ khoa học công nghệ thường xuyên của Bộ

PHẦN II

 

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở BỘ TƯ PHÁP

 

A.

Tổng quan về hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ Tư pháp.

 

B.

Thực trạng cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ Tư pháp theo các nhiệm vụ khoa học và công nghệ dài hạn và hàng năm.

 

I -

Giai đoạn xây dựng, lựa chọn và xét duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Bộ

 

1.

 Quy trình xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Bộ

 

2.

 Một số khó khăn, vướng mắc

 

II -

 Giai đoạn tổ chức triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo kế hoạch đã được phê duyệt

 

1.

 Thực trạng các công việc thuộc trách nhiệm của Viện nghiên cứu khoa học pháp lý trong mối quan hệ với Ban Chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu khoa học

 

1.1.

 Thực trạng

 

1.2.

 Những khó khăn, tồn tại, vư­ớng mắc chung trong mối quan hệ giữa Viện và các chủ nhiệm đề tài trong quá trình tổ chức triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

 

2.

 Các công việc thuộc trách nhiệm của Chủ nhiệm đề tài trong mối quan hệ với Viện nghiên cứu khoa học pháp lý và trong mối quan hệ nội bộ Nhóm đề tài tại giai đoạn tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

 

2.1.

Thực trạng hoạt động tổ chức triển khai thực hiện đề tài

 

2.2.

Những khó khăn, tồn tại cơ bản trong quá trình thực hiện đề tài

 

III -

Giai đoạn đánh giá , nghiệm thu kết quả nghiên cứu

 

1.

 Giai đoạn tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở

 

2.

Giai đoạn đánh giá, nghiệm thu chính thức kết quả nghiên cứu

 

2.1.

 Thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (gọi tắt là Hội đồng nghiệm thu)

 

2.2.

Tổ chức cuộc họp của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ

 

IV -

 Giai đoạn hoàn tất, l­ưu giữ hồ sơ của đề tài và tổ chức khai thác kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học cấp Bộ ở Bộ Tư pháp

 

1.

 Hoàn tất hồ sơ,đăng ký kết quả nghiên cứu khoa học đã được đánh giá, nghiệm thu; lưu giữ hồ sơ của đề tài

 

2.

 Tổ chức khai thác kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học cấp Bộ ở Bộ Tư pháp

 

V -

 Hệ thống một số nguyên nhân chủ yếu của các khó khăn, tồn tại trong cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ Tư Pháp

 

1.

 Các nguyên nhân khách quan

 

2.

Nguyên nhân chủ quan

 

VI -

Kiến nghị những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ Tư Pháp

 

1.

Kiến nghị đối với Bộ Khoa học & Công nghệ và Bộ Tài Chính

 

2.

Các kiến nghị đổi mới, hoàn thiện công tác tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học trong nội bộ Bộ Tư Pháp

 

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng