• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp cấp huyện - thực trạng và giải pháp kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm Lê Thị Thu Ba
Năm bảo vệ

2005

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề

Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp cấp huyện trong giai đoạn hiện nay

Quá trình hình thành và phát triển của Phòng tư pháp cấp huyện

Thực trạng, phương hướng kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tư pháp cấp huyện

Công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ở cấp huyện - thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả

Công tác chứng thực và quản lý hộ tịch ở cấp huyện

Tăng cường và nâng cao hiệu quả của công tác thi hành án dân sự cấp huyện

Sự cần thiết phải thành lập lại Phòng Tư pháp cấp huyện

Phương hướng kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Phòng tư pháp cấp huyện

Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp cấp huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và phương hướng kiện toàn

Tổ chức và hoạt động của Tư pháp cấp huyện ở Hà Nội - Thực trạng và phương hướng kiện toàn

Một số vấn đề về củng cố, kiện toàn Phòng Tư pháp và đội ngũ cán bộ tư pháp cấp huyện ở tỉnh Băc Ninh

Tổ chức và hoạt động của Phòng tư pháp cấp huyện tỉnh Gia Lai - Thực trạng và phương hướng kiện toàn

Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Ô Môn - Cần Thơ - Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động

Thực trạng tổ chức và hoạt động của Phòng tư pháp quận Hồng Bàng - Hải phòng

Thực trạng tổ chức và hoạt động của Phòng tư pháp huyện Thạch Thất - Hà Tây

Thực trạng tổ chức và hoạt động của Phòng tư pháp huyện Từ Liêm - Hà Nội

Thực trạng tổ chức và hoạt động tư pháp huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

 

 
Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng