• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Vai trò của Bộ Tư pháp trong việc ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm TS. Lê Thành Long, Bộ Tư pháp
Năm bảo vệ

2009

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin -Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1
Danh mục các chuyên đề

1. Một số nét khái quát về Bộ Tư pháp với chức năng điều ước quốc tế - TS. Lê Thành Long;

2. Pháp luật Việt Nam về điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế và vai trò của Bộ Tư pháp đối với các điều ước quốc tế trong lĩnh vực tương trợ tư pháp - CN. Hoa Hữu Long;

3. Công bố, đăng tải điều ước quốc tế - Ths. Nguyễn Minh Phương;

4. Vai trò của Bộ Tư pháp trong công tác hậu kiểm các điều ước quốc tế - TS. Nguyễn Thị Thuận;

5. Vai trò của Bộ Tư pháp đối với các điều ước quốc tế về ODA - CN. Nguyễn Huy Ngát;

6. Vai trò của Bộ Tư pháp đối với các điều ước quốc tế về nuôi con nuôi - TS. Vũ Đức Long;

7. Vai trò của Bộ Tư pháp trong công tác đàm phán, ký kết, gia nhập và thực thi các hiệp định về thương mại - Ths. Bạch Quốc An;

8. Vai trò của Bộ Tư pháp trong quá trình Việt Nam tham gia các công ước quốc tế về quyền con người - Ths. Trần Hải Yến;

9. Rà soát đánh giá việc tham gia của Bộ Tư pháp trong công tác điều ước quốc tế từ năm 1980 đến nay - Phòng Lưu trữ, Văn phòng Bộ Tư pháp;

10. Đánh giá việc tham gia của Bộ Tư pháp trong công tác điều ước quốc tế từ năm 1980 đến nay - CN. Vương Toàn Thắng;

11. Tổng hợp phiếu khảo sát nghiên cứu, đề xuất nâng cao vai trò của Bộ Tư pháp trong công tác đàm phán, ký kết, gia nhập và thực thi các điều ước quốc tế;

12. Bộ Tư pháp với chức năng điều ước quốc tế tại một số nước trên thế giới - Ths. Đặng Trung Hà.

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng