• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên đề tài Đề án kiện toàn mô hình tổ chức và đội ngũ cán bộ thi hành án để thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự năm 2008
Mã số đề tài
Cấp đề tài Bộ
Từ khóa
Cơ quan chủ quản
  • Bộ Tư pháp
Cơ quan chủ trì
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Chủ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Văn Luyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp
Năm bảo vệ

2010

Thông tin xếp giá
Nơi lưu trữ Trung tâm Thông tin -Thư viện khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...
Danh mục các chuyên đề

Danh mục các chuyên đề của đề tài

 

Chuyên đề 1: Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự theo quy định mới của Luật thi hành án dân sự 2008;

Chuyên đề 2: Thuận lợi và thách thức đặt ra đối với việc hoàn thiện mô hình tổ chức, cán bộ của Hệ thống cơ quan thi hành án dân sự theo tinh thần của Luật thi hành án dân sự;

Chuyên đề 3: Cơ sở lý luận và thực tiễn để xác định mô hình tổ chức của cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự theo quy định mới của Luật thi hành án dân sự 2008;

Chuyên đề 4: Thực trạng và giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thi hành án dân sự tại địa phương theo tinh thần Luật thi hành án dân sự;

Chuyên đề 5: Cơ sở lý luận và thực tiễn để xác định cơ cấu, tổ chức các đơn vị chuyên môn thuộc cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh trong tình hình mới;

Chuyên đề 6: Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc quy định phân cấp quản lý cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự trong tình hình mới;

Chuyên đề 7: Nội dung, hình thức và một số vấn đề đặt ra đối với việc thi tuyển vào ngạch chấp hành viên theo tinh thần Luật thi hành án dân sự;

Chuyên đề 8: Cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến cơ cấu, số lượng, điều kiện chuyển đổi từ ngạch chấp hành viên cấp huyện, cấp tỉnh sang ngạch chấp hành viên sơ cấp, trung cấp, cao cấp;

Chuyên đề 9: Những cơ sở khoa học để xác định các đơn vị thực hiện tuyển chọn chấp hành viên không qua thi tuyển theo tinh thần nghị quyết của quốc hội về thi hành luật thi hành án dân sự;

Năm bắt đầu
Năm kết thúc
Mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Ứng dụng