• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Một số vấn đề về các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về các biện pháp bao đảm nghĩa vụ dân sự
Danh mục các bài viết

MỤC LỤC

Một số vấn đề về các quy định của Bộ luật Dân sự năm
2015 về các biện pháp bao đảm nghĩa vụ dân sự

1. Tham luận: Những nội dung cơ bản của BLDS năm 2015 về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

2. Tham luận: Các quy định của BLDS năm 2015 về GDBĐ - Nhìn nhận từ góc độ lý luận.

3. Tham luận: Những điểm mới của BLDS năm 2015 về bảo đảm nghĩa vụ dân sự.

4. Tham luận: Thực tiễn thi hành các quy định của BLDS năm 2005 về Đăng ký giao dịch bảo đảm - Những bất cập cần tiếp tục được tháo gỡ.

5. Tham luận: Thực tiễn thi hành các quy định của BLDS năm 2005 về xử lý tài sản bảo đảm - Những bất cập cần tiếp tục được tháo gỡ

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2018

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện - Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1