• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Nghiên cứu xây dựng Bộ quy tắc trích dẫn trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học pháp lý
Danh mục các bài viết

DANH MỤC CÁC CHUYÊN ĐỀ

Nghiên cứu xây dựng Bộ quy tắc trích dẫn trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học pháp lý

Chuvên đề 1: Giới thiêu tổng quan về hê thống trích dẫn tài liêu trong nghiên cứu khoa học pháp lý ở Việt Nam.

Chuvẽn đề 2: Giới thiêu quy tắc trích dẫn tai môt số cơ sở đàn tao pháp luật tại Việt Nam

Chuvên đề 3: Giới thiêu quy tắc trích dẫn tai môt số cơ sở nghiên cứu khoa học pháp lý tại Việt Nam

Chuvên đề 4: Giới thiệu quy tắc  trích dẫn tài liêu tại một số cơ sở xuất bản và tạp chí chuyên ngành Luật tại Việt Nam

Cbuvên đề 5: Thưc trang trích dẫn tài liêu tai Viên Khoa hoc pháp lý hiện nay

Chưvên đề 6: Trích dẫn và quy tắc trích dẫn trong biên soạn các tài liệu pháp lý - Kinh nghiệm của Úc

Chuvên đề 7: Giới thiêu Bộ quy tắc trích dẫn tài liêu pháp lý Oxford (OSCOLA)

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2019

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tân Thông tin - Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng 1