• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động đào tạo, bồi dường thư viện và nghiên cứu khoa học
Danh mục các bài viết

HỘI THẢO KHOA HỌC

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THƯ VIỆN VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thời gian tổ chức: 8h30 ngày 28/8/2015 (Thứ sáu)

Phần 1: Vai trò ca công nghệ thông tín và thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo, bồi dưng tại Học viện Tư pháp

Tham luận: Vai trò của công nghệ thông tin đối với hoạt động quản trị đào tạo, bồi dưỡng, thư viện và nghiên cứu khoa học tại Học viện Tư pháp

Đ/c Trương Mạnh Cường, Giám đốc Chi nhảnh Miền Bắc – Công ty tàì liệu trực tuyến ViNa

Tham luận: Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, quản trị thư viện và nghiên cứu khoa học tại Học viện Tư pháp

Thân Văn Dũng, Trung tâm Tin học - Học viện Tư pháp

Phần 2: Các gii pháp và kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, quản trị thư viện và nghiên cứu khoa học tại Học viện Tư pháp

Tham luận: Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

Đ/c Mai Bẳc Cường, Công ty Cổ phần giải pháp Thiên Hoàng

Tham luận: Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin quản trị thư viện và nghiên cứu khoa học

  • Đ/c Thân Văn Dũng, Đ/c Trương Mạnh Cường

Tham luận: Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của một số cơ sở đào tạo công lập.

NCS. Đỗ Tiến Vượng, Trường Đại học Giao thông vận tải

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện khoa học pháp lý
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2015

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin - Thư viện
Số lượng 1