• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Vướng mắc trong việc thực hiện Điểm b Khoản 3 Điều 17 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/6/2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và kiến nghị giải pháp
Tác giả Hoàng Quảng Lực - Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí 10
Năm xuất bản 2015
Nơi lưu giữ Thư viện Bộ Tư pháp
Số lượng 1