• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên bài viết Ý thức pháp luật trong cơ chế thực hiện pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay - Lý luận và thực tiễn
Tác giả PGS. TS. Trịnh Đức Thảo - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Hoàng Minh Hội - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Từ khóa
Tên tạp chí Nhà nước và pháp luật
Số tạp chí 2
Năm xuất bản 2016
Nơi lưu giữ Thư viện Bộ Tư pháp
Số lượng 1