• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tiêu đề Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam trong thời kỳ đổi mới
Lời dịch tiêu đề
Tác giả cá nhân Cử nhân Nguyễn Văn Yểu và Giáo sư - Tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa (đồng chủ biên)
Tác giả tập thể
Từ khóa
Năm xuất bản 2005
Chỉ số ISBN
Cơ quan tạo biểu ghi biên mục gốc
Chỉ số UDC ...
Chỉ số BBK ...
Tiêu đề và thông tin trách nhiệm Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam trong thời kỳ đổi mới
Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về xuất bản, phát hành
Mô tả vật lý
Thông tin tùng thư
Ghi chú chung
Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng 0
Hình ảnh số hóa thu nhỏ của bìa ấn phẩm
Người nhập tin
Người kiểm tra
Vật mang tin
Dạng tài liệu
Chỉ số phân loại ngôn ngữ