• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Chương I: Những vấn đề chung trong việc giải quyết các giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1-7-1991
Danh mục các bài viết
Từ khóa
Cơ quan tổ chức
Nơi tổ chức
Năm tổ chức

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...