• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Chế định pháp nhân trong Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi
Danh mục các bài viết

STT

Tên tham luận

Tác giả

1.

Tham luận 1:  Bình luận các quy định về pháp nhân trong Dự thảo BLDS sửa đổi

PGS.TS Ngô Huy Cương, Chủ nhiệm Bộ môn Luật Dân sự, Khoa Luật ĐQHG Hà Nội

2.

Tham luận 2: Quy định về pháp nhân trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

PGS.TS Lê Thị Hoài Thu, Phụ trách Bộ môn Luật Kinh doanh, Khoa Luật ĐQHG Hà Nội  

3.

Tham luận 3: Góp ý hoàn thiện chế định pháp nhân trong Dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi từ kinh nghiệm lập pháp của Nhật Bản

TS Nguyễn Thị Lan Hương, Giảng viên Bộ môn Luật Kinh doanh, Khoa Luật ĐQHG Hà Nội 

4.

Tham luận 4: Chế định pháp nhân phi thương mại của Dự thảo BLDS sửa đổi trong mối quan hệ với quyền tự do hiệp hội

PGS. TS Vũ Công Giao, Phụ trách Bộ môn Luật Hiến pháp-Hành chính, Khoa Luật ĐQHG Hà Nội   

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
Nơi tổ chức Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm tổ chức

2015

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...