• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Dịch vụ pháp lý cho khu vực công - kinh nghiệm một số nước và khả năng áp dụng tại Việt Nam
Danh mục các bài viết

STT

Tên tham luận

Tác giả

1

Xác định nhu cầu dịch vụ pháp lý về luật sư công ở Văn phòng Chính phủ - Thực trạng và quan điểm

PGS.TS. Đinh Dũng Sỹ

ThS. Phạm Thúy Hạnh,

Văn phòng Chính phủ

 

2

Hỗ trợ pháp lý trong triển khai hoạt động đối ngoại kinh nghiệm của Bộ Ngoại giao

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà - Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao

 

3

Nhu cầu về dịch vụ pháp lý của Bộ Tư pháp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế: Thực trạng và giải pháp

TS. Nguyễn Thanh Tú - Phó vụ trưởng, Vụ Pháp luật quốc tế,
Bộ Tư pháp

4

Nhu cầu về dịch vụ pháp lý khu vực công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh

 

5

Luật sư công và nhu cầu dịch vụ pháp lý, luật sư công của cán bộ, công chức

Lê Vinh, Bộ Nội Vụ

 

6

Nhu cầu về dịch vụ pháp lý của Ngành lao động - thương bình và xã hội - Thực trạng và giải pháp

Ths. Hà Đình Bốn

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ LĐTBXH

7

Chế định luật sư nhà nước ở Nhật Bản và những gợi ý cho Việt Nam

TS. Quách Thúy Quỳnh

8

Cách thức tổ chức, cung cấp dịch vụ pháp lý cho các cơ quan nhà nước từ góc độ luật sư đang hành nghề

Luật sư Bùi Ngọc Anh và Nguyễn Việt

9

Dịch vụ pháp lý cho khu vực công - Thực trạng và giải pháp

Phạm Văn Tuấn
Vụ Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

 

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
Nơi tổ chức
Năm tổ chức

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...