• Thuộc tính
  • Nội dung tóm tắt
Tên hội thảo Vai trò của pháp luật trong việc đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững đối với các dự án đầu tư
Danh mục các bài viết

STT

Tên bài viết

Tác giả

1

Phát triển bền vững và mối liên hệ giữa phát triển bền vững với hoạt động đầu tư

TS. Nguyên Thị Dung - ĐH Luật Hà Nội

2

Nghiên cứu các bài học của Singapore trong việc sử dụng pháp luật để quản lý các dự án đầu tư theo yêu cầu phát triển bền vững

TS. Vũ Thị Lan Anh - ĐH Luật Hà Nội

3

Rà soát, đánh giá, định hướng các quy định pháp luật hiện hành về bảo đảm lợi ích và phát huy vai trò giám sát của cộng đồng dân cư trong quá trình triển khai dự án đầu tư

TS. Nguyên Văn Phương - ĐH Luật Hà Nội

4

Nghiên cứu về thực trạng triến khai các dự án sân golf tại Việt Nam và các bài học về phát triển bền vững

Ths. Trần Thị Quang Hồng - Phó Trưởng ban DSKT, Viện Khoa học

Pháp lý

5

Đánh giá pháp luật trong việc đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững của dự án sân golf quốc tế 18 hố và khu đô thị, khu du lịch sinh thái Đồ Sơn, Hải Phòng

TS. Vũ Đặng Hải Yến - ĐH Luật Hà Nội

6

Rà soát, đánh giá các quy định pháp luật hiện hành về đảm bảo vai trò của cơ quan nhà nước trong việc quản lý, giám sát các Dự án đầu tư đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững

 ThS. Dương Thị Minh Thúy,

Vụ pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

 

Từ khóa
Cơ quan tổ chức
  • Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp
Nơi tổ chức Hà Nội
Năm tổ chức

2011

Thông tin xêp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...