• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Thực hiện pháp luật trong hoạt động của lực lượng công an nhân dân để bảo vệ trật tự, an toàn xã hội ở nước ta hiện nay
Mã số luận văn
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
Người thực hiện
Nơi bảo vệ
Năm bảo vệ

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...