• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Giáo dục pháp luật qua hoạt động tư pháp ở Việt nam (Bằng thực tiễn của toà án và luật sư)
Mã số luận văn
Loại hình nghiên cứu
Từ khóa
Người thực hiện
Nơi bảo vệ
Năm bảo vệ

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...