• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Giáo dục pháp luật qua hoạt động tư pháp ở Việt nam (Bằng thực tiễn của toà án và luật sư)
Mã số luận văn 5.05.01
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Người thực hiện Dương Thị Thanh Mai
Nơi bảo vệ Hà Nội
Năm bảo vệ

1996

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...