• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Nâng cao ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ quản lý hành chính Nhà nước ở nước ta hiện nay
Mã số luận văn 5.05.05
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Luật nhà nước
Người thực hiện Lê Đình Khiên
Nơi bảo vệ Hà Nội
Năm bảo vệ

1996

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...