• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Nâng cao ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ quản lý hành chính Nhà nước ở nước ta hiện nay
Mã số luận văn
Loại hình nghiên cứu
Từ khóa
Người thực hiện
Nơi bảo vệ
Năm bảo vệ

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...