• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Cơ sở khoa học của việc hoàn thiện khung pháp luật đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam
Mã số luận văn 5.05.01
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Người thực hiện Lê Mạnh Tuấn
Nơi bảo vệ Hà Nội
Năm bảo vệ

1996

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...