• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Cơ chế điều chỉnh pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
Mã số luận văn
Loại hình nghiên cứu
Từ khóa
Người thực hiện
Nơi bảo vệ
Năm bảo vệ

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...