• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Hoàn thiện luật kinh tế ở Việt nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Mã số luận văn
Loại hình nghiên cứu
Từ khóa
Người thực hiện
Nơi bảo vệ
Năm bảo vệ

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ
Số lượng ...