• Thuộc tính
  • Nội dung nghiên cứu chính
Tên luận án Hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội ở Việt Nam
Mã số luận văn 05.05.01
Loại hình nghiên cứu Luận án Tiến sỹ
Từ khóa
  • Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Người thực hiện Nguyễn Huy Ban
Nơi bảo vệ Hà Nội
Năm bảo vệ

1996

Thông tin xếp giá
Nơi lưu giữ Trung tâm Thông tin Thư viện, Viện Khoa học pháp lý
Số lượng ...